Wonen en leven in Peru

Wil je je leerlingen kennis laten maken met het Zuiden? Wil je ze laten proeven van een andere cultuur? Wil je ze op een andere manier leren samenwerken? Dan stellen wij je het inleefatelier Peru voor. Door zelf in de huid te kruipen van een ander, leer je die ander beter kennen. 

Georganiseerd door

Duurtijd

4 uur

Locatie

Geschikt voor

 • Lager onderwijs: 5 - 6

Beschikbaarheid

Prijs

 • € 5,40 per leerling

In het inleefatelier met levensechte decors ervaren de leerlingen gedurende een halve dag het dagelijkse leven van een Peruaan. Sommige leerlingen gaan naar een volkswijk in Lima. Andere zullen naar het dorp Pataypampa gaan, hoog in het Peruaanse Andesgebergte.

Elke leerling krijgt een rol en een opdracht. Op die manier identificeren ze zich met het leven van een concrete persoon in Peru.

Na verloop van tijd worden ze geconfronteerd met concrete problemen die mensen in de grootstad en op het platteland ervaren en ontdekken ze hoe mensen hiermee omgaan. Bovendien ervaren ze de verbondenheid die er onder de bevolking leeft.

Het volledige traject omvat 4 stappen:

1. Vorming voor de leerkracht
2.  Voorbereiding in de klas
3. Bezoek aan het atelier
4. Naverwerking in de klas

Bekijk hieronder de verschillende stappen in detail.

Het volledige traject in detail

1. VORMING VOOR DE LEERKRACHT

Vooraf volg je een onmisbare vormingsdag in Studio Globo. We schetsen eerst de uitgangspunten en het ruime kader van het project om vervolgens dieper in te gaan op de verschillende onderdelen. We dompelen je onder in het mediapakket, de lesmap en het leerlingenboekje, de website, het sterke ‘belevingsmoment’ en de nawerking. Voor wie dit inleefprogramma al eerder volgde bieden wij een halve dag verdiepende vorming aan.

2. VOORBEREIDING IN DE KLAS

Je bereidt de leerlingen voor aan de hand van het lespakket. Voorzie hiervoor de nodige tijd (minstens 3  lesdagen). Deze voorbereiding is cruciaal voor het slagen van het project.

3. BEZOEK AAN HET ATELIER

Tijdens een drie uur durend inleefspel kruipen de leerlingen in de huid van een Peruaan. Op deze manier leren de kinderen de gebruiken en gewoonten van het dagelijks leven in een stad of dorp in Peru van binnenuit kennen.

4. NAWERKING IN DE KLAS

Tijdens de nawerking in de klas bespreken en verwerken de kinderen hun ervaringen. Daarnaast maken we de koppeling tussen ons eigen leven en de samenhang met de ruimere wereld.

Doelstellingen (bij alle onderdelen, van voor - tot natraject)
 • De leerlingen kunnen Peru aanduiden op de wereldkaart en de belangrijkste geografische kenmerken van het land benoemen.
 • De leerlingen kennen de munteenheid van Peru.
 • De leerlingen kennen de vlag van Peru en de symbolen van het wapenschild.
 • De leerlingen kennen de drie belangrijke talen die in Peru gesproken worden.
 • De leerlingen kunnen zich een beeld vormen van de diversiteit in de stad Lima.
 • De leerlingen weten welke bevolkingsgroepen er in Peru voorkomen.
 • De leerlingen kunnen zich een veelzijdig beeld vormen van het stadsleven in Peru.
 • De leerlingen kunnen zich een veelzijdig beeld vormen van het plattelandsleven in de Peruaanse Andes.
 • De leerlingen zien gelijkenissen en verschillen tussen het leven in Lima, het leven in Pataypampa en hun eigen leven.
 • De leerlingen weten dat het Incarijk ontstaan is uit verschillende beschavingen.
 • De leerlingen weten dat de Incabeschaving een bloeiende beschaving was, waarvan er nog tastbare en niet-tastbare overblijfselen zijn.
 • De leerlingen weten dat de ontdekking van Amerika ervoor gezorgd heeft dat Peru een Spaanse kolonie werd.
 • De leerlingen weten dat de onafhankelijkheid van Peru een belangrijk moment in de geschiedenis is en dat die onafhankelijkheid jaarlijks gevierd wordt.
 • De leerlingen kunnen elementen uit de geschiedenis van Peru opsommen, die in het huidige Peru een belangrijke plaats hebben.
 • De leerlingen weten dat er een tekort aan drinkbaar water is in Lima.
 • De leerlingen kennen de redenen voor het watertekort: de kuststreek rond Lima is woestijngebied, gletsjers smelten door de opwarming van de aarde, rivierwater is vervuild als gevolg van de mijnbouw.
 • De leerlingen weten dat de bodem van Peru veel waardevolle grondstoffen bevat.
 • De leerlingen weten dat mijnbouw door grote internationale bedrijven georganiseerd wordt, zonder inspraak van de plaatselijke bevolking.
 • De leerlingen weten dat het ontginnen van grondstoffen (hout, mineralen, olie, enz.) vaak zeer vervuilend is en geen rekening houdt met de zorg voor Moeder Aarde.
 • De leerlingen nemen een standpunt in nadat ze informatie over mijnbouw, houtkap, olieontginning en waterschaarste verworven hebben.
 • De leerlingen leggen verbanden tussen het consumptiegedrag in België en de grondstoffenproblematiek in Peru.
 • De leerlingen kunnen bronnen van het internet raadplegen en gericht informatie zoeken in die bronnen.
 • De leerlingen herkennen in het inleefatelier elementen die ze tijdens de voorbereiding hebben leren kennen.
 • De leerlingen komen in contact met gebruiksvoorwerpen uit het dagelijkse leven in Peru, die ze tijdens de voorbereiding al in filmpjes of op foto’s hebben gezien.
 • De leerlingen ervaren problematieken zoals waterschaarste en de dreiging van mijnbouw aan den lijve en zoeken samen naar oplossingen.
 • De leerlingen kunnen hun opgedane kennis van de voorbereiding toepassen op de concrete situaties waarmee ze tijdens het inleefatelier geconfronteerd worden.
 • De leerlingen kunnen de rol van een inwoner van Lima of Pataypampa aannemen en zich inleven in het dagelijks leven.
 • De leerlingen kunnen hun eigen ervaringen en gevoelens over het project verwoorden en luisteren naar die van anderen.
 • De leerlingen weten dat er meer gelijkenissen dan verschillen zijn tussen het dagelijkse leven in Peru en België.
 • De leerlingen weten dat duurzaamheid niet altijd gegarandeerd is, zowel op globaal als op lokaal vlak.
 • De leerlingen kunnen in hun eigen woorden zeggen wat fair trade is.
 • De leerlingen weten dat we in één wereld leven en dat we allemaal met elkaar te maken hebben.
 • De leerlingen weten dat verschillende actoren een invloed hebben op de zorg voor de aarde.
 • De leerlingen kunnen handelen als een wereldburger.
 • De leerlingen stellen een handelingsplan op: zorg voor de klas/school.
 • De leerlingen kunnen opsommen op welk niveau – ik, thuis, op school – ze rekening houden met de zorg voor de aarde.
Werkvormen en groepsverdeling
De werkvormen zijn divers: groepswerk en samenwerkingsvormen, webexpeditie en spel rond mijnbouw en waterschaarste, klasgesprek, presentatie...    

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de groep in twee groepen gesplitst voor het inleefatelier (stad/dorp).

Het inleefatelier: een krachtige leeromgeving
In een inleefatelier wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd waarin leerlingen actief, interactief, samenwerkend en zelfontdekkend leren. Kennis, attitude en vaardigheden versmelten tot een ervaringsbeleving.

Elk inleefatelier wil een spiegel zijn om te kijken naar de eigen verbondenheid en de eigen solidariteit met mensen die anders zijn dan jij. Bij de aanpak en uitwerking van een inleefatelier worden enkele principes van goed onderwijs centraal geplaatst:

 • Leren voor het leven: wat leerlingen leren, is relevant voor hun leefwereld. Ze kunnen het ook nog toepassen in andere omstandigheden buiten de schoolcontext. Ze leren bewuster, breder, genuanceerder kijken naar de wereld om hen heen.
 • Ervaringsgericht leren: wat speelt zich in de hoofden van de leerlingen af? Hoe zien en beleven ze de wereld? Welbevinden en betrokkenheid spelen een grote rol bij ervaringsgericht leren.
 • Krachtige leeromgeving creëren: tijdens een inleefatelier is er veel variatie opdat leerlingen leren flexibel om te gaan met nieuwe contexten en nieuwe situaties. De leerlingen leren vooral ook al doende en met voldoende (inter)activiteit.
 • Coöperatief leren: tijdens een inleefatelier gebruiken we actief de kracht van de aanwezige diversiteit. Hierdoor vergroot de interactie, worden de leerlingen uitgedaagd tot activiteit en gestimuleerd om hun talenten en inzichten in te zetten.
 • Horizontale en verticale samenhang: leeftijdsgenoten Thais en Luiz uit Peru werken als een spiegel. De leerlingen leren niet alleen over hen, ze leren ook van hen. Eenmalige activiteiten of projecten zoals deze geven meerwaarde en kunnen bijdragen tot een genuanceerde beeldvorming als ze ingebed zijn in een doordachte langetermijnwerking: gedurende het schooljaar, over de schooljaren heen, in alle klassen.
Verwachtingen van de leerkracht
Voortraject en natraject:
activiteiten uitvoeren aan de hand van een uitgewerkte handleiding, website en leerlingenmateriaal (+ mediapakket met benodigdheden).

Inleefatelier \ leerkracht:
Als leerkracht stap je net als de leerlingen in de huid van een Peruaan en neemt actief deel aan het inleefatelier. > rol uitgeschreven in bijgevoegd document

Inleefatelier / extra begeleider:
Als extra begeleider stap je net als de leerlingen in de huid van een Peruaan en neemt actief deel aan het inleefatelier. > rol uitgeschreven in bijgevoegd document

Prijs
Deelname inleefatelier
De prijs bedraagt € 5,40 per leerling met een minimumbedrag van € 104,00 per groep. Twee begeleiders mogen gratis deelnemen.

Lespakket (voorbereiding verplicht)
• Handleiding leerkracht: € 13,50
• Leerlingenboekje Thaïs en Luiz in Peru (aan te schaffen per leerling): € 2,50
• Huur mediapakket (2 weken): € 50,00

De vorming voor leerkrachten is gratis.

Reservatie
Boekingen zijn enkel telefonisch mogelijk eind mei / begin juni. De data worden via brief aan alle scholen gecommuniceerd.

Deze activiteit is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Locatie
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Economie/Noord-Zuid
 • Samenleven
Extra ondersteuning
 • Cultuurschakel
 • Rolstoeltoegankelijk