Privacyverklaring

Op deze pagina leest u hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen, dienst Onderwijs verwerkt. Bij vragen kan je deze dienst contacteren via klasopstap@antwerpen.be 

In het geval van een accountaanvraag is de verwerking noodzakelijk voor de aanmaak van een account om zodoende activiteiten te kunnen publiceren op www.klasopstap.be. 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. 

In het geval van de nieuwsbrief, hebt u voor deze verwerking uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken door op de ‘uitschrijven’ knop onderaan de nieuwsbrief te klikken.   

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen dienst Klas op Stap zal uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan een derde partij. Stad Antwerpen dienst Klas op Stap doet dat alleen als u daarvoor toestemming verleent of als dit wettelijk verplicht is.  

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij een account worden uw persoonsgegevens gewist op aanvraag, zijnde wanneer u wenst het account te verwijderen.  

Bij nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer u uw toestemming hiervoor intrekt. 

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met Stad Antwerpen dienst Onderwijs, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, klasopstap@antwerpen.be 

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden. 

U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Koning Albert II Laan 15 
1210 Brussel 
Tel. 02. 553 20 85 of contact@toezichtcommissie.be 
 

Drukpersstraat 35  
1000 BRUSSEL 
Tel. 02.274 48 00 of contact@apd-gba.be