Sociaal Fonds

Financiële ondersteuning

De stad ondersteunt scholen in het voeren van een sociaal beleid door tussen te komen in de kostprijs van klasactiviteiten en andere schoolkosten voor gezinnen die het moeilijk hebben met het betalen van de schoolrekening. Het Sociaal Fonds kan tussenkomen voor alle leerlingen van het (buiten)gewone basis- en secundair onderwijs op het grondgebied van de stad Antwerpen. De hoofdvestiging van de school dient een aanvraag in voor deze tussenkomst. Deze dient het ontvangen budget te verdelen onder haar deelvestigingen.

 

Het budget is voor: 

 • gezinnen met socio-economische moeilijkheden;
 • gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) en/of ontvangers van een schooltoelage;
 • andere leerlingen die hiervoor in aanmerking komen rekening houdend met de voorwaarden van het reglement
Schrijf je school hier in vanaf 15 april voor het komende schooljaar.
Alles open / Alles toe
NIEUW AANVRAAGFORMULIER vanaf schooljaar 2024-2025

Vanaf schooljaar 2024-2025 vraag je de ondersteuning Sociaal Fonds aan via het aanvraagformulier 'Financiële ondersteuningen voor scholen'.

Vind hier meer informatie over het nieuwe aanvraagformulier.

De aanvraagperiode voor het schooljaar 2023 - 2024 is afgesloten.

Voor het schooljaar 2023-2024 kon je een aanvraag indienen tussen 16/08/2023 en 30/09/2023. Via de onderwijsdatabank van de stad kan je een overzicht  terugvinden van de ondersteuningen die je als school hebt aangevraagd. 

Na verwerking van de aanvraag ontvangt de school een bevestigingsmail en later ook een e-mail met het maximum toegekend bedrag.

Benieuwd naar hoe de berekening gebeurt? Lees het na in het reglement.

Aanvraagdossier: belangrijke informatie over de aanvraag

Deze ondersteuning is voorzien voor leerlingen die opgroeien in moeilijke financiële omstandigheden. Het statuut dat aangeeft dat mensen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) is de maatstaf bij de berekening van het toegekende bedrag.

Daarom vraagt de stad het aantal leerlingen met VT-statuut op bij het aanvraagdossier. Beschikt de school niet over deze gegevens? Dan gebruikt stad Antwerpen de data van Onderwijs Vlaanderen (aantal leerlingen met schooltoelage -10%). 

Tip: zoek je als een school een manier om dit op een niet-stigmatiserende manier op te vragen aan de ouders? Download hier een voorbeeldbrief die je aan de ouders kan geven. 

Waarvoor is een tussenkomst van het Sociaal Fonds mogelijk ?

 

Het basisonderwijs mag de ondersteuning gebruiken voor tegemoetkoming in de kosten die via de school rekening worden aangerekend voor:

 • klasactiviteiten inclusief vervoer tijdens de schooluren ter ondersteuning van de leerloopbaan in functie van het behalen van de eindtermen/ontwikkelingsdoelen;
 • andere kosten die onder de maximumfactuur vallen.

 

Het secundair onderwijs mag de ondersteuning gebruiken voor tegemoetkoming in de kosten die via de school rekening worden aangerekend voor:

 • klasactiviteiten inclusief vervoer tijdens de schooluren ter ondersteuning van de leerloopbaan in functie van het behalen van de eindtermen;
 • didactisch materiaal;
 • meerdaagse uitstappen;
 • materialen voor studies, die nodig zijn voor het behalen van de eindtermen en opgenomen zijn in de bijdrage regeling voor materialen en activiteiten voor ouders zoals opgesteld door de school.

 

Zowel voor het basis- als het secundair onderwijs mag deze ondersteuning niet gebruikt worden:

 • voor extra diensten en producten die de school aanbiedt en waarbij je als ouder de vrije keuze hebt zoals voor- en naschoolse opvang, middagopvang, maaltijden, enzovoort;
 • om openstaande schoolrekeningen te vereffenen.
Voor wie is het budget bestemd?

De schooldirecteur of haar/zijn afgevaardigde kent het budget toe aan:

 • gezinnen met socio-economische moeilijkheden;
 • gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) en/of ontvangers van een schooltoelage;
 • andere leerlingen die hiervoor in aanmerking komen rekening houdend met de voorwaarden van het reglement.

De toekenning gebeurt door een korting toe te passen op de schoolfactuur.

Van de directeurs verwachten we een grote mate van fair play in de verdeling en toekenning van de ondersteuning.

Stavingsdossier: hoe volgt de school het dossier op?

De school moet de tussenkomsten per leerling bijhouden tot december van het volgende schooljaar. Aangezien de GPDR-gevoelige aard van deze gegevens, moet dit niet meer bezorgd worden aan stad Antwerpen. De stad zal wel steekproefsgewijs aangekondigde controles  van deze tussenkomsten uitvoeren in de scholen (ter plaatse).

Hiernaast is er een digitale staving die ingediend moet worden op ten laatste 5 juli van het lopende schooljaar. Dit bestaat uit een formulier in de onderwijsdatabank waarin de school een antwoord moet geven op volgende vragen:

 • Hoeveel leerlingen zijn er in de school (en haar vestigingen) op 01 februari van het lopende schooljaar?
 • Hoeveel leerlingen ontvingen de ondersteuning Sociaal fonds? 
 • Hoeveel leerlingen hiervan hebben een VT-statuut?
 • Voor welke kosten hebt u het sociaal fonds ingezet? Vermeld hierbij het totaalbedrag per kostenpost. 

          Mogelijke kostenposten

               Basisschool

                   - Klasactiviteiten inclusief vervoer

                   - Meerdaagse uitstappen

                   - Andere kosten in het kader van de maximumfactuur

             Secundair

                  - Klasactiviteiten inclusief vervoer

                  - Didactisch materiaal

                  - Meerdaagse uitstappen

                  - Materialen die nodig zijn in functie van de studierichting met het oog op het behalen van de eindtermen

 

 • Heeft de school buiten deze ondersteuning via andere/eigen fondsen de leerlingen met VT-statuut nog extra ondersteund?
Veelgestelde vragen
Alles open / Alles toe
Hoe weet je welke leerlingen in armoede leven? (VT-statuut)

Mensen (kinderen) in armoede zijn alle mensen die onvoldoende middelen hebben voor het voorzien in hun primaire behoeften en die zijn ingeschreven op het grondgebied van de stad Antwerpen:

 • Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 
 • Mensen in actieve begeleiding bij een sociaal centrum van de stad 
 • Mensen in een traject van schuldhulpverlening 

Maar ook: kwetsbare Antwerpenaren die worden toegeleid door verenigingen die personen in armoede als hun doelgroep hebben en stedelijke diensten bevoegd voor vrije tijd die werken met kwetsbare Antwerpenaren. 

Hoe weet je wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut)?
 • Op basis van een kleefbriefje van het ziekenfonds kan je nagaan of iemand recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Kijk op een klever van het ziekenfonds: onderaan op de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 als de betrokkene recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. De kleur van de klever verschilt per ziekenfonds. Je kan jaarlijks een kleefbriefje van het ziekenfonds opvragen.
   
 • Op basis van het attest sociaal tarief: dit is een document waarmee ouders een kansentarief kunnen aanvragen voor die kinderen die op het attest staan. Het attest geldt van 1 september tem 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Het wordt door de stad Antwerpen bezorgd aan organisaties die kennis hebben van de financiële situatie (en/of van het statuut verhoogde tegemoetkoming) van gezinnen en die dus gemachtigd zijn om het attest uit te reiken. Als je school dit attest wil gebruiken, neem dan contact op met jeugddienst@antwerpen.be.
   
 • Op basis van de A-kaart: op het account van de A-kaart-houder kan het statuut kansentarief worden geactiveerd. Daardoor kan de kaarthouder met de A-kaart zijn recht op kansentarief bij de partners/aanbieders aantonen Als je school de A-kaart wil gebruiken voor het bepalen van het kansentarief, dan kan dat op 2 manieren:
   

  • Via de verzilverapplicatie: je school krijgt toegang tot de verzilverapplicatie (een webpagina) waar je het A-kaartnummer, samen met de geboortedatum, manueel kan ingegeven en het statuut verschijnt. 
    
  • Via een API-link: je school krijgt via een API-link toegang tot de A-kaartdatabase. Deze link wordt gelegd met jouw boekhoudings- of inschrijvingssysteem. Bij (online) inschrijvingen wordt het A-kaartnummer van een deelnemer dan meteen gecontroleerd, en kan het kansentarief ook meteen worden toegekend. 
    
Andere vragen?

Stuur een e-mail naar klasopstap@antwerpen.be of bel ons op 03 338 33 40.